بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960098743
نویسنده : امید احمدی دریاکناری
عنوان پایان نامه : نقش میانجی درگیری مشتری در تاثیر گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی درگیری مشتری در تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان می¬باشد که از 76 نفر از مدیران این شرکتها در استان گیلان که به روش در دسترس انتخاب شده بودند، نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر درگیری مشتری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی درگیری مشتری در تأثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته¬¬های مذکور می¬توان گفت که با تقویت بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی در سایه درگیری مشتری می¬توان عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان را بهبود بخشید.
كلمات كليدي : بازارگرایی – گرایش به کارآفرینی – درگیری مشتری – عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-06-20