بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920555856
نویسنده : ستاره قیاسی
عنوان پایان نامه : سنتز سبز و ارزیابی مورفولوژی نانو ذرات نقره و تهیه نانو ذرات نقره مغناطیسی برای استفاده در برخی از واکنش¬های چند جزئی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مسعود مختاری,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر حسن کفایتی,
چكيده : نانوکامپوزیت Fe3O4/CS/Ag/CH2COOH با استفاده از ابزارهای FT-IR ، XRD ، SEM ، EDS و TGA مشخص شد. سطح مورفولوژی و اندازه Fe3O4/CS/Ag/CH2COOH با SEM و خصلت مغناطیسی نانوکامپوزیت با استفاده از روش VSM اندازه¬گیری شد. همچنین خواص ضد باکتری نانوذرات Fe3O4/CS/Ag و Fe3O4/CS/Ag/CH2COOH در برابر باکتری گرم منفی Escherichi coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که نانوذرات Fe3O4/CS/Ag و Fe3O4/CS/Ag/CH2COOH فعالیت ضدباکتری خوبی در برابر باکتری گرم منفی E. coli و باکتری گرم مثبت S. aureus دارند. سپس از نانوکاتالیزگر اسیدی، برای سنتز مشتقات هگزاهیدروکینولین -3- کربوکسامید چهار جزئی آریل آلدهید، دیمیدون یا 3،1- سیکلوهگزادی¬اون، استواستانیلید و آمونیوم استات در حلال اتانول و دمای °C70 استفاده شد. در این تحقیق، نانوذرات نقره (Ag-NPs) و نانوکامپوزیت نقره/مونتموریلونیت (Ag/MMT) با ساختار کروی به روش ساده، آسان، مقرون به صرفه و زیست سازگار، با استفاده از عصاره آبی گیاه اسطوخودوس سنتز شد. حجم¬های مختلف عصاره، غلظت نیترات نقره و زمان واکنش به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نانوذره سنتز شده توسط روش¬های UV-Vis, XRD, FE-SEM, EDX و FT-IR شناسایی شد. اندازه نانوذره نقره و نانوکامپوزیت نقره/مونتموریلونیت، 33/20 و 40 نانومتر و کروی شکل بودند. به علاوه، AgNPs و Ag/MMT خاصیت ضد باکتری در مقابل باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus از خود نشان دادند. با استفاده از عصاره گیاهی مرزه نیز، نانوذرات نقره در فضای بین لایه¬ایMMT قرار گرفته با میانگین اندازه 79/15 نانومتر سنتز شد.
كلمات كليدي : سنتز سبز، اسطوخودوس، نانوذرات نقره، نانوکامپوزیت نقره/مونتموریلونیت، Fe3O4/CS/Ag/CH2COOH، TGA، فعالیت ضد باکتری، هگزاهیدروکینولین -3- کربوکسامید.
تاريخ دفاع : 1398-6-12