بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960251039
نویسنده : ادریس خداپرست
عنوان پایان نامه : مقایسه اثر تمرین پلایومتریک و تمرین مقاومتی با سرعت بالا بر توان، قدرت و سرعت پسران والیبالیست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا فدایی چافی, , م,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرین پلایومتریک و تمرین مقاومتی با سرعت بالا بر توان، قدرت و سرعت پسران والیبالیست بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را والیبالیست های پسر نوجوان با دامنه سنی 14 الی 16 سال تشکیل دادند. از بین آن ها به صورت نمونه در دسترس 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی 3 گروه 15 نفره تقسیم شدند. گروه اول تمرین پلایومتریک، گروه دوم تمرین مقاومتی با سرعت بالا و گروه سوم کنترل که فقط تمرینات والیبال عادی خود را انجام دادند. قبل و بعد از 8 هفته تمرینی اندازه گیری های شاخص های آمادگی جسمانی (توان از آزمون سارجنت، سرعت از آزمون دوی 30 متر، قدرت از طریق دایناموتر پنجه دست و قدرت پا) اندازه گیری شد. مقدار پرش سارجنت و سرعت در هر سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون افزایش معنی داری داشته است. اما این افزایش در گروه های تمرین مقاومتی و پلایومتریک بیشتر بود(05/0>p). در شاخص قدرت بین گروه های مقاومتی و پلایومتریک افزایش معنی دار بود(05/0>p). بین سه گروه نیز در شاخص پرش سارجنت، قدرت و سرعت تفاوت معنی‏داری وجود داشت(05/0>p). نتایج نشان داد تمرین پلایومتریک و مقاومتی باسرعت بالا هر دو اثر مشابه ای بر قدرت عضلانی، سرعت و توان انفجاری دارند.
كلمات كليدي : والیبال، تمرین پلایومتریک، تمرین مقاومتی با سرعت بالا، آمادگی جسمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-16