بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960034229
نویسنده : زهرا قاسم‌زاده بالا گفشه
عنوان پایان نامه : تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر سرمایه اجتماعی سازمانی با میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار نوآوری، رقابت، تعالی و پیشرفت سازمان ها، در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش، با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی برای بهبود عملکرد و پیشرفت سازمان‌ها به بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که به بررسي تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر سرمایه اجتماعی سازمانی با نقش میانجی تناسب فرد-سازمان در دستگاه های اجرایی استان گیلان بپردازد. جامعه آماري این پژوهش، شامل تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان است. براي نمونه گيري، از روش غیر احتمالی و در دسترس استفاده شده است. داده‌هاي تحقيق با استفاده از پرسشنامه از 359 نفر از کارکنان گرد‌آوري شد. روايي پرسشنامه با روش روايي صوری و روایی عاملی ارزیابی شد و مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و تایید شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبری تحول‌آفرین بر سرمایه اجتماعی سازمانی و تناسب فرد-سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، تناسب فرد-سازمان بر سرمایه اجتماعی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، رهبری تحول‌آفرین به واسطه تناسب فرد-سازمان بر سرمایه اجتماعی سازمانی اثرگذار است.
كلمات كليدي : رهبری تحول‌آفرین، سرمایه اجتماعی سازمانی، تناسب فرد-سازمان، مدلسازی معادلات ساختاری
تاريخ دفاع : 1398-6-10