بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950038097
نویسنده : زهرا محجوب دوست
عنوان پایان نامه : تبیین رابطه میان فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :صغری براری نوکاشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مسـئولیت‌های اجتـماعی شـرکت‌ها نه تنها در شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود بلکه امروزه برای بسیاری از شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از اینرو داده‌های 114 شرکت طی سال های 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی، ابعاد اجتماعی، محیط زیست، محصولات و کارکنان استفاده شد. پس از انجام آزمون لیمر جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که همه ی مدل‌ها از نوع اثرات ثابت است. بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ‌های متفاوت تخمین زده شد. نتایج حاصل نشان داد مجموع شاخص مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری با سیاست تقسیم سود دارد. هم چنین مشخص گردید میان بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی، بعد محصولات مسئولیت اجتماعی و بعد محیط زیست مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سیاست‌های تقسیم سود رابطه ی معنی‌داری وجود ندارد. درحالیکه میان بعد کارکنان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سیاست‌های تقسیم سود رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.
كلمات كليدي : سیاست‌های تقسیم سود، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بعد اجتماعی، بعد کارکنان، بعد محیط زیست مسئولیت، بعد محصول
تاريخ دفاع : 1398-06-30