بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960076807
نویسنده : آلاله آقایی
عنوان پایان نامه : رابطه سبک های دلبستگی با تمایزیافتگی خود،انعطاف پذیری شناختی و صمیمیت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سبک¬های دلبستگی می تواند تبیین¬گر بسیاری از ویژگی¬های روانشناختی از جمله تمایز یافتگی خود، انعطاف پذیری شناختی و صمیمیت زناشویی افراد باشد که لزوم توجه به این متغیر را نمایان می سازد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های دلبستگی با تمایز یافتگی خود، انعطاف پذیری شناختی و صمیمیت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به تعداد تقریبی 2500 نفر بود. از این بین با نمونه ای به حجم 330 نفر با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه¬های سبک¬های دلبستگی بزرگسال هازن و شاور (1987)، تمایز یافتگی¬خود اسكورن (1998)، انعطاف پذیری شناختی دنيس و وندروال (2010) و صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (2003) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و انعطاف پذیری شناختی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت؛ وبا سبک¬های دلبستگی نا ایمن اجتنابی و اضطرابی-دوسوگرا و رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: سبک¬های دلبستگی، تمایز یافتگی¬خود، انعطاف پذیری شناختی، صمیمیت زناشویی، دانشجویان
تاريخ دفاع : 1398-04-23