بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940090082
نویسنده : سارا استوار
عنوان پایان نامه : رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر هوش هیجانی در بین پرستاران بیمارستان پورسینا رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :فرزین فرحبد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر می‌کوشد تا تأثیر بین سرمایه روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر هوش هیجانی در رابطه بین بین سرمایه روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی بین پرستاران بیمارستان پورسینا رشت را مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق، از نظر نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش پرستاران بیمارستان پورسینا رشت هستند. حجم نمونه 238 نفر است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد بوده و جهت بررسی روائی پرسشنامه از نظر متخصصین و صاحبنظران استفاده گردید. برای برآورد ضریب پایائی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شده است. ضرایب آلفا همگی متغیرها بالای 7/0 است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان می دهد که بین سرمایه روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی در بین پرستاران بیمارستان پورسینا رشت رابطه مثبت وجود دارد و میزان این رابطه 7/0 است. هوش هیجانی رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی را در بین پرستاران بیمارستان پورسینا رشت تعدیل می کند و میزان این رابطه 31/0 است همچنین بیشترین تاثیر مستقیم مربوط به اثر سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: سرمایه روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی.
تاريخ دفاع : 1396-06-28