بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920056836
نویسنده : زهره اسکندری لمری
عنوان پایان نامه : بررسی اثرضدمیکروبی نانوذرات مزوپوربارگذاری شده با عصاره آویشن بر روی اشرشیا کلی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی شهریاری نور, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , فاتن دیوسر,
چكيده : استفاده بي رویه از داروهای شیمیایي جهت درمان بیماری ها منجر به ظهورایزوله های مقاوم میكروبي گردیده که هرروز بر تعداد آنها افزوده مي شود، ظهورسویه های مقاوم به داروهای شیمیایي تلاش برای یافتن عوامل ضدمیكروبي جدید را ضروری مي نماید، عصاره های گیاهي دارای تواني بالقوه جهت جایگزیني با داروهای شیمیایي هستند این درحالي است که عوارض جانبي این ترکیبات در مقایسه با داروهای شیمیایي کمتراست. باکتری های اشرشياکلي و استافيلوکوکوس اورئوس از مهمترين عوامل ميکروبي دربروز مسموميت هاي غذايي و يا عفونتهاي گوارشي هستند. بارگذاري عصاره درحفرهاي مزوپور ورساندن دارو به بافت سلولي هدف موجب افـزايش كـارايي دارو وكاهش دوز مصرف آن ميشود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات مزوپور بارگذاری شده با عصاره آویشن بر روی باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس می باشد. در این مطالعه از نانوذرات مزوپور SBA-15 به عنوان یک جاذب جهت محصورسازی (به دام انداختن) مقدار زیادی عصاره وهمچنین جهت انتشار تدریجی آن در سایت هدف به منظور کاهش قابل توجه عوارض جانبی آن را نیز داشته باشد. برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره ی محصور در نانوذرات مزومتخلخل سیلیکایی و مقایسه آن با فرم آزاد عصاره بر علیه سویه های Staphylococcusaureus ATCC1113 و Escherichia coli ATCC 25922 در شرایط آزمایشگاهی به روش مایکرودایلوشن انجام می شود. نتایج حاکی از آنست با توجه به هاله عدم رشد باکتری و همچنین تعیین MIC وMBC عصاره آویشن در فرم لودشده در مزوپور اثر ضد میکروبی قابل توجهی نسبت به مزوپور به فرم آزاد داشته است. با توجه به اثرات ضد میکروبی عصاره آویشن بر روی باکتری ‌اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس، ‌می‌توان نتیجه گیری نمود که عصاره بارگذرای شده درسطح نانوذرات دارای خواص ضد میکروبی مناسبی روی باکتری های بیماری زا می باشد و با مطالعات بیشتر ی بتوان از سیستم نانوحامل دارویی از جمله مزوحفرات سیلیکای حاوی عصاره به عنوان سیستم نوین دارویی استفاده نمود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نانوذره سیلیکایی مزوپور، SBA-15، عصاره آویشن، E. coli ، S. aureus، MIC، MBC
تاريخ دفاع : 1394-11-29