بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960038148
نویسنده : فاطمه خدمتگزار
عنوان پایان نامه : تاثیر شیوه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با تعدیل‌گری استراتژیهای دانش (مورد مطالعه: شعبات بانک‌های استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حسین گنجی‌نیا,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه به دلیل وجود رقابت شدید در بین بانک‌های تجاری، عملکرد سازمانی به یک مفهوم مهم در پژوهش‌های مدیریتی تبدیل شده است و به عنوان معیار سنجش موفقیت برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای کسب مزیت رقابتی و حفظ بقا باید عملکرد خود را بهبود بخشند. بررسی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی می‌تواند در بهبود عملکرد بانک نقش داشته باشد که شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی از جمله مهمترین این عوامل محسوب می‌شود. همچنین بر اساس مرور مبانی نظری پژوهش، می توان گفت که تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد بانک‌ها ممکن است تحت تاثیر نقش تعدیل کنندگی استراتژی‌های دانش قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر شیوه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با تعدیل‌گری استراتژی‌های دانش در شعبات بانک‌های استان گیلان است. تحقيق حاضر از نظر ماهيت تحقيق، توصيفي و از لحاظ هدف، كاربردي است. از نظر روش گردآوري داده‌ها و اطلاعات نیز پيمايشي و از حیث ماهيت داده ها، از نوع كمّي مي‌باشد. جامعه آماري این پژوهش شامل همه مدیران شعبات بانک‌های استان گیلان است که از میان آنها 341 نفر با روش نمونه‌گيري غیراحتمالی و دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات تحقیق با روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردید و داده¬ها نیز با روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه گردآوری شد. به منظور بررسی روايي پرسشنامه از روش روايي محتوا و روایی عاملی استفاده شد و روایی آن تائید گردید و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون سلسله مراتبی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شیوه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی بر عملکرد بانک ها تاثیر مثبت و معناداری دارد و این رابطه می‌تواند تحت تاثیر نقش تعدیل‌کنندگی استراتژی‌های دانش (یادگیری تک ‌حلقه‌ای، یادگیری دو ‌حلقه‌ای، یادگیری سه ‌حلقه‌ای) تقویت گردد. بنابراین به مسئولین بانک‌های استان گیلان پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای عملکرد بانک ‌ها، تقویت شیوه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی و استراتژی‌های دانش را مورد توجه قرار دهند.
كلمات كليدي : شیوه‌های استراتژیک مدیریت منابع انسانی، یادگیری تک ‌حلقه‌ای، یادگیری دو ‌حلقه‌ای، یادگیری سه ‌حلقه‌ای، عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-5-7