بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 941661054
نویسنده : سمانه پورغفار
عنوان پایان نامه : بررسی نوآوری پایدار در سازگاری با محیط‌زیست(مطالعه موردی: هتل‌های شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رحمت علی صابری حقایق,
استاد مشاور () : ,
چكيده : افزایش رقابت، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات، نیاز به موفقیت محصولات جدید سازگار با محیط زیست؛ پایداری را در دستور کار نوآوری هتل ها قرار داده است؛ بنابراین، پژوهش حاضرجهت بررسی نوآوری پایدار در سازگاری با محیط‌زیست انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ آماری، مشتریان هتل های شهر رشت و حجم نمونه برابر با 420 نفر انتخاب شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد و روش های کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS استفاده‌شد. نتایج حاکی از آن است اشاعه نوآوری بر سازگاری با محیط زیست و نوآوری پایدار با تعدیل گری و بدون تعدیل گری محیط زیست تاثیر معنی داری دارد و سازگاری با محیط زیست با تعدیل گری محیط زیست بر نوآوری های پایدار تاثیر معنی داری دارد ولی سازگاری با محیط زیست بر نوآوری پایدار و اشاعه نوآوری با میانجی گری سازگاری با محیط زیست بر نوآوری های پایدار تاثیر معنی داری ندارند.
كلمات كليدي : اشاعه نوآوری، نوآوری پایدار، نوآوری محصول، سازگاری با محیط زیست، هتلداری
تاريخ دفاع : 1397-6-23