بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940116275
نویسنده : الناز محمدی ماچیانی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه حافظه ی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید با درنظر گرفتن نقش دوسوتوانی سازمانی در شرکت های تولیدی شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صنایع تولیدی یکی از پر رونق ترین صنایع قرن بیست و یکم است. هیچ اقتصادی نمی تواند بدون صنایع باشد تولید برای زنده ماندن. از این رو ، ارزیابی عملکرد بنگاه ها از مهمترین مباحث سرمایه گذاران ، طلبکاران ، دولت ها و مدیران است. در همین راستا ، هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه حافظه سازمانی و عملکرد تولید محصول جدید با توجه به نقش دوگانگی سازمانی در شرکت های تولیدی رشت است. روش تحقیق همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای تولید شده در رشت. روش نمونه گیری از نوع سرشماری است. تعداد نمونه شامل 228 شرکت تولیدی است. پس از جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه های استاندارد ، برای ارزیابی روابط از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در بین متغیرها استفاده شده است. به طور کلی ، کلیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شده است. فرضیه های تحقیق نتایج حاکی از تأثیر مثبت حافظه سازمانی و دوگانگی سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید است. نقش مبهم ابهام در حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید تأیید شد. همچنین نقش تعدیل کننده نوآوری سازمانی و اختلال در فناوری در رابطه بین حافظه سازمانی و ابهام سازمانی نیز تأیید شد. علاوه بر این ، حافظه سازمانی تأثیر قابل توجهی در عملکرد توسعه محصول جدید
كلمات كليدي : عملکرد توسعه محصول جدید ، حافظه سازمانی ، ابهام سازمانی ، سازمان نوآوری ، شرکتهای تولیدی.د
تاريخ دفاع : 1396-11-11