بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950020476
نویسنده : میلاد نصیری لوحه سرا
عنوان پایان نامه : تحلیل کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهر ماسال)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عیسی پور رمضان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این تحقیق بررسی و تحلیل کیفیت زندگی در شهر ماسال می باشد به همین منظور داده ها و اطلاعات مورد نیاز بصورت اسنادی و میدانی بدست آمده و به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر ساکنین شهر ماسال می باشند که تعداد نمونه با استفاده از جدول استاندارد مورگان 375 نفر انتخاب و بصورت تصادفی بین آنها توزیع شده است نتایج تحقیق نشان می دهد رضایت مردم شهر ماسال در زمینه رضایتمندی از تأمین مالی و خرید مسکن در حد کم تا متوسط است. در رابطه با خدمات شهری در شهر ماسال دسترسی به برق و گاز و تلفن در حد خوب و بسیار خوب است و در مورد رضایتمندی از وضعیت سیستم فاضلاب در حدود 79 درصد از جامعه آماری نظرشان متوسط تا بسیار خوب است. همچنین در رابطه با آموزش در بین افراد جامعه می توان گفت که 9/33 درصد از افراد در زیاد از تحصیلات خود و خانواده خود رضایت دارند وضعیت سلامت و بهداشت در شهر ماسال نشان می دهد که 9/46 درصد از افراد از حمایت های بهداشتی رضایت دارند در مجموع کیفیت زندگی در شهر ماسال در حد متوسط ارزیابی شده است .
كلمات كليدي : کیفیت زندگی، شهر، بعد عینی، بعد ذهنی، شهر ماسال
تاريخ دفاع : 1397-6-22