بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960127472
نویسنده : کاظم خسروی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط جو عاطفی وعملکرد خانواده با اشتیاق وخود کار آمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر ارتباط جو عاطفی وعملکرد خانواده با اشتیاق وخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان سال دوم دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر رشت که در سال تحصیل98-1397 بودند که با استفاده از جدول مورگان 220نفر برای این نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های جو عاطفی خانواده آلفرد بي هيل برن(1964)، پرسشنامه عملکرد خانواده الگوی مک مستر (1960)، پرسش‌نامه‌ی اشتیاق به مدرسه وانگ، وایلت و اسکلز (2011) و پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانش آموز مورگان –جينكز (2002) پاسخ دادند. برای تحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در نرم افزار spss 22 استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین جو عاطفی با اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد. بین عملکرد خانواده با اشتیاق تحصیلی رابطه معنادار نبود. بین جو عاطفی و عملکرد خانواده با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنادار نبود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ارتباط، تایید، آمیزش، عملکرد خانواده، کنترل رفتار، نقش، امنیت، هدیه دادن، عملکرد کلی، تجربه، اعتماد ، تشویش، همراهی عاطفی و نوازش قادرند به طور سلسله‌مراتبي تغييرات اشتیاق تحصیلی را به طور معنادار پيش‌بيني كنند. يافته ذكر شده براي دست اندركاران تعليم و تربيت، در جهت توجه به نقش جهت گيري هاي خانواده در خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی، تحول در روش هاي آموزش می تواند در افزایش کارایی افراد موثر باشد.
كلمات كليدي : جو عاطفی خانواده، عملکرد خانواده، اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی.
تاريخ دفاع : 1398-06-21