بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960253590
نویسنده : محمد راسخ محمدی پور
عنوان پایان نامه : مقایسه دو شیوه تمرینی هرمی دوگانه و هرمی مسطح بر هایپرتروفی و قدرت عضلانی در مردان ورزشکار رشته پاورلیفتینگ
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه مقایسه دو شیوه تمرینی هرمی دوگانه و هرمی مسطح بر هایپرتروفی و قدرت عضلانی در مردان ورزشکار رشته پاورلیفتینگ بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. 30 نفر از ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ به صورت داوطلبانه از باشگاه منتخب شهر رشت به عنوان آزمودنی انتخاب و به سه گروه، هرمی دوگانه(10 نفر)، هرمی معکوس(10 نفر) و گروه كنترل به روش تمرینات سنتي (10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی هرمی معکوس و دوگانه به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام شد. پیش و پس از اجرای تمرینات، شاخص قدرت عضلانی توسط پرس سینه، پرس پا و ددلیفت و اندازه گیری حجم عضلات توسط سینه، بازو و ران اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 23 با سطح معنی داری(05/0>p) اندازه گیری شد. نتایج آماری نشان داد که بین سه گروه مورد بررسی در متغیرهای پرس سینه، پرس پا، ددلیفت و متغیر حجم بازو، حجم سینه و حجم ران تفاوت معنی‏داری وجود داشت. متغیر پرس سینه، پرس پا و ددلیفت و حجم بازو و حجم سینه بین گروه های مقاومتی مسطح و دوگانه با کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شده است(00/0>P)، اما بین دو گروه تمرین مقاومتی مسطح با دوگانه تفاوت معنی داری نبود(05/0P). نتیجه گیری: یک دوره تمرینات هرمی دوگانه و مسطح اثرات مثبت مشابه ای بر روی قدرت عضلانی و حجم عضلانی پاورلیفتینگ کاران دارد.
كلمات كليدي : پاورلیفتینگ، تمرین هرمی دوگانه، تمرین هرمی مسطح، قدرت عضلانی، حجم عضلانی
تاريخ دفاع : 1398-6-21