بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960040070
نویسنده : مسعود سواری
عنوان پایان نامه : مقایسه شاخص های منتخب ترکیب بدن و میزان آمادگی جسمانی وابسته به سلامت دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال و 01 تا 01 سال مدارس منتخب ناحیه یک رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، مقایسه شاخص های منتخب تركیب بدن و میزان آمادگي جسماني وابسته به سلامت دانش آموزان پسر 7 تا 12 سال مدارس منتخب ناحیه یک رشت بود. روش تحقیق حاضر توصیفي از نوع مقطعي است كه در سال تحصیلي 97 98 در شهر رشت انجام شد. جامعه آماری این - پژوهش شامل دانش آموزان پسر غیر ورزشکار مدارس ابتدایي شهر رشت مشغول به تحصیل در سال 1397 بودند كه از میان آنها 922 نفر كه در محدوده سني 7 تا 12 سال قرار داشتند. كه به دو – 1398 گروه 7 تا 9 سال ) 457 نفر( و 12 تا 12 سال ) 463 نفر( تقسیم شدند. معیار ورود دانش آموزان به تحقیق فقدان ابتلا به هر گونه بیماری بود. از والدین دانش آموزان رضایت نامه آگاهانه اخذ شد.از همه دانش آموزان میزان وزن، قد ایستاده، دور كمر، دور ران و درصد چربي بدن اندازه گیری شد. سپس از آزمون یوروفیت ) 1998 ( برای سنجش توانایي های حركتي بهره گرفته شد. این آزمون شامل اندازه گیری استقامت عضلات شکمي ، پرش توان انفجاری عضلات اندام تحتاني ، استقامت قلبي عروقي و - انعطاف پذیری بود .جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معني داری 2/25 P < بود. نتایج آزمون آماری پیرسون در بررسي ارتباط بین متغیرهای تركیب بدن ) BMI ، WHR ( با شاخص های منتخب آمادگي جسماني شامل انعطاف، توان انفجاری اندام تحتاني، استقامت عضلات شکمي 2/ واستقامت قلب و عروق و مجموع آمادگي جسماني ارتباط معناداری وجود داشت) 25 P < ( به جز ارتباط بین شاخص تركیب بدن با انعطاف در هر دو گروه سني و استقامت عضلات شکمي در گروه 7 تا 9 سال. لیکن در بررسي میزان همبستگي مقدار ضریب همبستگي پایین بود. ضمنا نحوه تغییرات در هر دو گروه از یک الگوی ثابت پیروی مي گردد . بین میزان شاخص های منتخب تركیب بدن و میزان آمادگي جسماني وابسته به سلامت دانش آموزان 7 تا 9 سال و 12 تا 12 سال تفاوت معني دار وجود داشت. P< 0/05 .
كلمات كليدي : تركیب بدن، میزان آمادگي جسماني وابسته به سلامت ، دانش آموزان پسر
تاريخ دفاع : 1398-06-31