بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960280074
نویسنده : آتیه علی پورمباشر
عنوان پایان نامه : تأثیر 8 هفته تمرین در آب برمیزان درد، دامنه حرکتی و EMG در زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا علمیه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: کمردرد یا درد ستون مهره¬های کمری از شایع¬ترین عوارض اسکلتی- عضلانی است که در دوره میانسالی و سالمندی بیشتر در افرادی مشاهده می¬شود که سبک زندگی غیرفعالی دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی 8 هفته تمرینات ورزش در آب بر میزان درد، دامنه حرکتی و EMG در زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی است. روش کار: مطالعه حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح تحقیق به¬صورت پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل و نوع تحقیق از بعد هدف کاربردی می¬باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمنِ مراجعه کرده به یک مرکز کلینیک پزشکی در استان گیلان در نیمه دوم سال 1397 و سه ماهه اول سال 1398 به تعداد 105 نفر بود. نمونه¬ها شامل 20 زن یائسه مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي به¬صورت هدفمند انتخاب و به¬گونه تصادفي و مساوي در دو گروه تجربي (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. در هر دو گروه میزان درد و میزان دامنه حرکتی تنه آنها و همچنین میزان فعالیت الکتریکی عضلات رکتوس ابدومینوس، اکسترنال آبلیک، لانگیسیموس و مالتی¬فیدوس آزمودنی¬ها قبل و بعد از یک دوره 8 هفته¬ای به¬دست آمد. در این دوره 8 هفته¬ای، افراد گروه تجربی 3 جلسه یک ساعته در هفته در یک برنامه ورزش در آب شرکت کردند، درحالی¬که گروه کنترل فقط پیگیری می¬شدند. یافته¬ها: توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری دارای توزیع نرمال بود و فرضیه¬های تحقیق از طریق آزمون¬های پارامتریک مورد آزمون قرار گرفتند. نمره میزان درد زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی برای گروه کنترل در پیش¬آزمون 34/6 ± 9/24 بود که در پس¬آزمون به 65/5 ± 8/24 کاهش یافته است ولی این کاهش از نظر آماری معنی¬دار نمی‌باشد (780/0 = P). نمره میزان درد زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی برای گروه تجربی در پیش¬آزمون 82/5 ± 1/26 بود که در پس¬آزمون به 9/10 ± 60/15 کاهش یافته است و این کاهش از نظر آماری نیز معنی¬دار می‌باشد (001/0 = P). 8 هفته تمرینات ورزش در آب بر میزان درد، دامنه حرکتی، EMG عضله رکتوس ابدومینوس، عضله اکسترنال آبلیک، عضله لانگیسیموس و عضله مالتی¬فیدوس زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی تأثیر معنی¬داری دارد. نتیجه¬گیری: با توجه به تمامی یافته¬ها و بحث¬های تحقیق حاضر، روی هم رفته می¬توان گفت که تمرین در آب بر کاهش درد، افزایش دامنه حرکتی و EMG کمر زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی اثر مطلوبی دارد و زنان یائسه مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی می¬توانند از تمرینات در آب به همراه مربی آگاه در این زمینه، جهت بهبود وضعیت بدنی و سلامتی خود استفاده کنند.
كلمات كليدي : تمرین در آب، میزان درد، دامنه حرکتی، الکترومایوگرافی، کمردرد مزمن، زنان.
تاريخ دفاع : 1398-06-16