بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960078356
نویسنده : سید مهرداد مدنی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد فرایند نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد فرایند نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان می باشد. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش انجام تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي همبستگي مي باشد. جامعه آماری این تحقيق شامل همه شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان می باشد. تعداد کل شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان 827 شرکت می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. که برای این تعداد برابر جدول مورگان حجم نمونه برابر 263 شرکت برآورد شد. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه استاندارد مولدینر و همکاران (2018) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات بیانگر این است که شیوه های تولید ناب بر عملکرد فرایند نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان تاثیر دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تولید ناب، نوآوری، عملیات تولید، عملکرد عملیاتی
تاريخ دفاع : 1398-6-3