بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950160208
نویسنده : حسین بهمنی جلالی
عنوان پایان نامه : تأثیر رهبری و عدالت سازمانی بر رفتار کاری نوآوری با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به شدت رقابت بین بانک ها رفتار نوآورانه کارکنان می تواند در جذب بیش تر مشتریان و افزایش سپرده‌گذاری آن‌ها و استفاده از سایر تسهیلات بانک ملی نقش داشته باشد. در این تحقیق به بررسی تأثیر رهبری و عدالت سازمانی بر رفتار کاری نوآوری با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی در استان گیلان پرداخته می شود. این تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق1239 نفر از کارکنان بانک ملی در استان گیلان هستند 266 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد . روش نمونه برداری در این تحقیق خوشه ای-تصادفی ساده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می دهند که از 6 فرضیه ارائه شده در تحقیق همه آنها مورد تأیید قرار گرفتند که عبارتند از تاثیر رهبری بر تعهد سازمانی، تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی، تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار کاری نوآوری، تأثیر رهبری بر رفتار کاری نوآوری با میانجی‌گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی و تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار کاری نوآوری با میانجی‌گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی است. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و کم ترین شدت تاثیر مربوط به تأثیر رهبری بر رفتار کاری نوآوری با میانجی‌گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی است.
كلمات كليدي : تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری، عدالت سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-11