بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950183376
نویسنده : شادی زادش
عنوان پایان نامه : اولویت بندی معیارها و ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان با رویکرد تصمیم گیری های چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: بیمارستان های استان گیلان )
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﺳﻠﺤﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎردارﻧﺪ .ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ارائه خدمات منجر به افزایش بهره وری ، کاهش هزینه ها و در نهایت موجب افزایش رضایتمندی بیماران میگردد در ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان رﺷﺪ روزاﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﺧـﺼﻮﺻﻲ استان گیلان بوده که ابتدا با استفاده از مدل سروکوال پرسشنامه ای براساس ابعاد (ملموسات فیزیکی ، همدردی، ضمانت یا اعتماد، سخگویی و قابلیت اطمینان ) در اختیار 10 خبره که در بخش تحقیق و توسعه بیمارستان ها فعالیت داشته اند قرار داده شد ، سپس ورزن های معیار و زیرمعیارهای پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مجذورات لگاریتمی فازی تعیین گردید و در نهایت با استفاده از روش تاکسونومی گزینه های تحقیق که شامل 4 بیمارستان آریا ، گلسار، قایم و پارس می بود رتبه شد و نتایج بدست آمده نشان میدهد که بیمارستان گلسار در ارائه خدمات به بیماران در رتبه اول قرار دارد.
كلمات كليدي : کیفیت خدمات ، مدل سروکوال، حداقل مجذورات لگاریتمی، تئوری فازی، روش های تصمیم گیری چند معیاره
تاريخ دفاع : 1398-4-4