بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950255297
نویسنده : محمد رجبی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی درتاثیر قابلیت¬های جذب دانش بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی یادگیری سازمانی درتاثیر قابلیت¬های جذب دانش بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت¬های صادراتی استان گیلان می¬باشند که تعداد 144 شرکت به روش نمونه گیری خوشه¬ای در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند و از مدیران یا معاونین نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل¬سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 اقدام شد. یافته¬های پژوهش نشان داد که ظرفیت جذب دانش بر یادگیری سازمانی و عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار یادگیری سازمانی بر عملکرد صادراتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. نقش میانجی یادگیری سازمانی در تدثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد صادراتی نیز به اثبات رسید. در این راستا می¬توان گفت که با تقویت و استقرار یادگیری سازمانی و تقویت ظرفیت جذب دانش در شرکت¬های صادراتی استان گیلان، عملرکد صادراتی ارتقاء می¬یابد.
كلمات كليدي : ظرفیت جذب دانش – یادگیری سازمانی – عملکرد صادراتی
تاريخ دفاع : 1398-6-16