بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960118302
نویسنده : عاطفه واعظی لرد
عنوان پایان نامه : نقش درخواست زوجه برای طلاق در تعیین نوع طلاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامـدهای آن بر حوزه‌‌های مخـتلف حقوقی، اجتماعی، فرهـنگی، اقتـصادی و … نمود پیدا می‌ کند. در این تحقیق به بررسی نقش درخواست زوجه برای طلاق در تعیین نوع طلاق پرداخته شده است. طلاق واقع شده به درخواست زوجه یا بائن است یا رجعی. صرف اتمام طلاق با اراده ی زوج آن را تبدیل به طلاق رجعی نمی کند و نیز به نظر می رسد صرف درخواست طلاق از طرف زوجه و وقوع آن بوسیله ی زوج یا حاکم طلاق را تبدیل به بائن نمی کند. آنچه که تمایز طلاق بائن از رجعی است اینست که در بائن اولاً درخواست طلاق از طرف زوجه صورت می پذیرد حال چه با ابراز تنفر باشد و چه نباشد ثانیاً در قبال این درخواست عوض به زوج داده شده باشد بنابراین طلاق توافقی، بدون دو شرط فوق رجعی خواهد بود و انجام طلاق به درخواست زن توسط حاکم رجعی خواهد بود. در شرايط كنوني با توجه به اين كه از يك طرف، اثبات مواردي كه عسر و حرج محسوب مي شود، امري مشكل است و معيار مشخصي نيز براي احراز عسر و حرج وجود ندارد، از طرف ديگر، با توجه به لزوم گذشت حداقل 5 سال از غيبت شوهر براي صدورحكم طلاق به درخواست زوجه، عملا كمتر از مقررات قانون مدني براي درخواست طلاق استفاده مي شود و با توجه به شروط ضمن عقد نكاح كه اغلب مصاديق عسر و حرج مذكور در قانون مدني، جزء اين شروط هم مي باشد، در بيشتر موارد زوجه براساس شروط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق مي نمايد و دادگاه ها نيز براين اساس، گواهي عدم امكان سازش صادر مي نمايند.
كلمات كليدي : مطالبه طلاق، درخواست زوجه ، طلاق بائن ، طلاق رجعی، عسر و حرج
تاريخ دفاع : 1398-06-20