بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950023462
نویسنده : سیده مژگان موسوی
عنوان پایان نامه : تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان محصول زیتون استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جعفر عزیزی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان محصول زیتون استان گیلان می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق خریداران محصول زیتون در استان گیلان می باشند، که با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مصرف کنندگان برخلاف حداکثرسازی کاربرد محصول، به دنبال دسترسی نمادین، عملی و شخصی-تر در وضعیت های درگیری زیاد از وضعیت هایی با درگیری پایین هستند. زمانی وابستگی بین نام تجاری و کشتری رخ دهد، قصد خرید مجدد افزایش می یابد. این یافته ها دلالت بر این موضوع دارند که مصرف کنندگان می توانند با استفاده از یک نام تجاری و بهره بردن از کیفیت آن به آن برند وابسته شده و به طور مداوم از آن محصولات استفاده نماید.
كلمات كليدي : زیتون، بازاریابی، برندسازی، محصول، قصد خرید
تاريخ دفاع : 1397-6-22