بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960021988
نویسنده : مژگان امینی پاچه کناری
عنوان پایان نامه : نقش بهزیستی معنوی و امید به آینده در پیش بینی شادزیستی سالمندان شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده مریم موسوی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بهزیستی معنوی و امید به آینده از جمله متغیرهای قابل توجه در سالمندان هستند که می تواند به شادی و نشاط آنها کمک کند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بهزیستی معنوی و امید به آینده در پیش بینی شادزیستی سالمندان شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی سالمندان بازنشسته کانون بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی شهر رشت در سال 1398 به تعداد تقریبی 24000 نفر بود. از این بین تعداد 386 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه جدول مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه¬های شادکامی آکسفورد (1989)، بهزیستی معنوی پالوتزیان و الیسون (1982) و امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بین نمره کل بهزیستی معنوی و مولفه های بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی؛ همچنین، بین نمره کل امید به آینده و مولفه¬ تفکر عاملی با شادزیستی سالمندان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : بهزیستی معنوی، امید به آینده، شادزیستی، سالمندان
تاريخ دفاع : 1398-6-20