بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950299033
نویسنده : ندا انصاری پیرسرایی
عنوان پایان نامه : اثر برنامه تمرین هوازی و روزه داری متناوب تعدیل شده بر ترکیب بدن، توان هوازی و رفتارهای تغذیه ای زنان غیر فعال دارای اضافه وزن و چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: رژیم غذایی زوره داری متناوب از جمله برنامه های غذایی است که بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف كلي پژوهش حاضر، تعیین اثر برنامه تمرین هوازی و روزه داری متناوب تعدیل شده بر ترکیب بدن، توان هوازی و رفتارهای تغذیه ای زنان غیر فعال دارای اضافه وزن و چاق بود. روش بررسی: 60 نفر زن دارای اضافه وزن و چاق (با میانگین سنی3/5±8/30، قد 1/6±4/162، وزن 2/5±33/81) آزمودنی های تحقیق حاضر را تشکیل می دادند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به طور تصافی در 4 گروه تمرین هوازی رژیم غذایی، تمرین هوازی، رژیم غذایی و کنترل تقسيم شدند. مدت زمان کل تمرین 8 هفته و به صورت 3 جلسه تمرین در هفته بود و هر جلسه ی مداخله 25-35 دقیقه به طول انجامید. همچنین رژیم غذایی روزه داری متناوب (MADF) نیز در طی این مدت و سه روز درهفته تنها از 25تا30% ازمیزان کالری متابولیسم پایه خود را بین ساعات 12 تا 14 ظهر در 24 ساعت روز دریافت نماید ودر روزهای تغذیه آزاد وعده ی دلخواه خود را میل کند. شاخص های ترکیب بدن (BMI (وزن تقسیم بر مجذور قد)، WHR (نسبت دور کمر به لگن) درصدچربی و وزن بدون چربی (استفاده از دستگاه بادی آنالیزور) توان هوازی (آزمون راکپورت) و همچنین اشتها و رفتار تغذیه ای (توسط پرسشنامه) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه ی نتایج قبل و بعد در هر گروه، از آزمون آماری t همبسته و برای مقایسه ی تغییرات 4 گروه با یکدیگر، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. سطح معنی داری 05/0P< تعیین شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر در رابطه با ترکیب بدن نشان داد که BMI، WHR و درصدچربی بدن تحت تأثیر مداخلات قرار گرفته اند و تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده شد (05/0>P)؛ این تفاوت ها به نفع گروه‌های هوازی رژیم و رژیم تنها بود. در متغیرهای ترکیب بدن، توده خالص عضلانی تغییر معنی داری نداشت. در مورد شاخص های تغذیه آزمودنی ها مقیاس خوردن کنترل شده و اشتهای آزمودنی ها تغییرات معنی داری را نشان داد (05/0>P) که این تفاوت ها در خوردن کنترل شده به نفع گروه تمرین هوازی، و در مورد اشتها به نفع گروه های هوازی رژیم و هوازی تنها بود. در متغیر توان هوازی گروه های هوازی رژیم و رژیم تنها، تغییرات معنی داری در این شاخص ایجاد کردند (05/0>P). در مورد متغیرهای خوردن شناختی و احساسی تغییرات معنی داری در بین گروه‌ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که رژیم MADF تمرین هوازی می تواند بر ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن وچاق مؤثر باشد همچنین انجام تمرینات هوازی نیز توانست بر اشتها و سبک خوردن این افراد تأثیر مثبتی داشته باشد.
كلمات كليدي : تمرین هوازی، روزه داری متناوب، توان هوازی، رفتار تغذیه ای، اضافه وزن و چاقی
تاريخ دفاع : 1397-11-6