بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950137599
نویسنده : محمدعليزاده کیاشی
عنوان پایان نامه : چرايي هژموني گفتمان اسلامي برگفتمانهاي رقيب درانقلاب1357
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدحسین باقری خوزانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از گونه های مطالعه پدیده های سیاسی،بررسي آنها بر اساس روش تحلیل گفتمان است. پس از بروز انقلاب اسلامی در ایران، گفتمان های سیاسی لیبرال،سیاسی چپ و گفتمان سیاسی ملی گرا درمقابل گفتمان اسلام گرایی قرار گرفتند. اما گفتمان اسلام گرایی توانست با به حاشیه راندن گفتمان های رقیب خويش که در فرایند انقلاب مشارکت داشتند استقرار پيداكرده و به گفتمان هژمونیک تبدیل شود. در همین راستا و برای درک فرآیند استیلا یابی گفتمان اسلام گرایی بر رقبا، پرسش اصلی این تحقیق آن است که «گفتمان اسلامی چگونه با به حاشیه راندن رقبا به گفتمان هژمونیک تبدیل گردید؟» در پاسخ به این پرسش فرضیه اصلی تحقیق «بسترتاريخي جامعه مذهبي ايران وشبكه وسيع روحانيت شيعي در مساجد و حضور يك مرجع تقليد به عنوان رهبر مخالفان رژيم پهلوي، دين ستيزي گفتمانهاي رقيب وفقدان توان بسيج توده ها باعث هژمونيك شدن گفتمان اسلامي شد»، می باشد. همچنین می توان مهم ترین عناصری را که مؤید استقرار و هژمونیک شدن گفتمان اسلام گرایی شدند، قابل فهم بودن و سادگی و عاری از تعقید و پیچیدگی بودن زبان امام خمینی براي همگان،ونیزدردسترس بودن و حضور مردم نام برد.
كلمات كليدي : واژگان كليدي:هژموني،گفتمان،گفتمان اسلامي،انقلاب57
تاريخ دفاع : 1398-05-16