بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 89654027
نویسنده : رضا دلخوش
عنوان پایان نامه : کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیامدهای آن در شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , نورالدین عظیمی,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , نادر زالی,
چكيده : امروزه در كلان شهرهاي ايران، شهروندان زمان زيادي را صرف فعاليت هاي تكراري و غير مفيد نظير پيمودن مسافت هاي طولاني براي خريد كالا و دريافت خدمات، معطل شدن در ترافيك هاي سنگين انتظار در صف بانك ها مي كنند. با ورود به هزاره سوم و ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات، جوامع دچار تغييرات بنيادين و اساسي شده‌اند. ايجاد شهر الكترونيك، تاسیس دفاتر پیشخوان دولت، قدم گذاشتن در مرحله فناوري اطلاعات است. هدف این تحقیق بررسی نقش خدمات دولت الکترونیک در نظام فضایی شهررشت و شناسایی و معرفی دفاتر پیشخوان دولت در شهر رشت می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده گردیده و روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و اسنادی) است.ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضرنیز پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، و مطالعات میدانی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ساکن شهر رشت طبق آخرین سرشماری رسمی 1393 تعداد 698014 نفر می باشد.در شهر رشت 82 دفتر پیشخوان دولت وجود داشته و در بین مناطق، منطقه 2 از بیشترین سهم دفاتر(28 دفتر، 34%) و منطفه 5 کمترین تعداد دفاتر (2 دفتر، 2% ) را دارا هستند.
كلمات كليدي : کلید واژگان: دولت الکترونیک، نظام فضایی، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1391-11-2