بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940203695
نویسنده : امیر ایزدی گیلاوندانی
عنوان پایان نامه : سنجش تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و بازار شعب بانک مسکن استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از مدیریت دانش به عنوان راهبردی کلیدی و یکی از حیاتی¬ترین عوامل بهبود عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت-ها یاد می¬شود؛ اما پیاده¬سازی موفق مدیریت دانش مستلزم اتخاذ استراتژی مدیریت دانش است؛ و پیوند بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش است که از طریق پدیده هم¬افزایی، دستیابی به عملکرد مطلوب کمی و کیفی را تسریع می-بخشد. بنابراین هدف تحقیق بررسی تأثیر استراتژی¬های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و بازار شعب بانک مسکن استان گیلان در نظر گرفته شد. بنابراین تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. بدین منظور، پس از مطالعات کتابخانه¬ای، مطالعات میدانی انجام گرفت و پرسشنامه¬ای شامل 3 سؤال جمعیت¬شناختی و 21 سؤال استاندارد 5گزینه¬ای لیکرت طراحی و روایی محتوای آن تأیید شد. سپس میان مدیران ارشد 50 شعبه بانک مسکن به روش نمونه¬گیری قضاوتی هدفمند توزیع و پس از گردآوری، پایایی آن با آلفای کرونباخ بالای 70 درصد مورد پذیرش واقع شد. داده¬های گردآوری شده به روش مدل¬سازی معادلات ساختاری با نرم¬افزار آموس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص-های برازندگی مدل¬ها مناسب است. همچنین بر اساس نتایج تحلیل مسیر مشخص شد که استراتژی¬های انسان¬گرا، نظام¬گرا و پویا بر عملکرد نوآوری شعب تأثیر معنادار مثبتی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد استراتژی پویا تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازار شعب دارد؛ به¬علاوه مشخص شد که عملکرد نوآوری بر عملکرد بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر استراتژی انفعالی بر عملکرد نوآوری معنادار و منفی بود. بنابراین از 9 فرضیه پیشنهادی، 6 فرضیه مذکور تأیید شد و 3 استراتژی رد گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی کاربردی مبتنی بر یافته¬ها ارائه شد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: استراتژی مدیریت دانش، عملکرد بازار و نوآوری، بانک مسکن، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1396-06-19