بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960024211
نویسنده : مرتضي عابدي محزون
عنوان پایان نامه : تاثير تصوير ذهني مديران از اهداف سازمان صنعتي بر ارزش ادراک شده و رضايت مشتريان از محصول (مورد مطالعه: محصولات صنعت دخانيات در استان گيلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تاثير تصوير ذهني اهدف سازمان صنعتي بر ارزش ادراک شده و رضايت مشتريان از محصولات صنعت دخانيات در استان گيلان انجام گرفته است بطوري که با توجه به ادراک ذهني و ادراک تصویری و ارزش ادراک شده مشتريان از محصولات دخانيات مورد بررسي قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات ميداني، روش تحقيق در مطالعه حاضر با توجه به شکل بيان فرضيه‌ها توصيفي و تحليلي از نوع عِلّي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه‌ي مصرف کنندگان محصولات دخاني در استان گيلان مي‌باشد؛ لذا نوع جامعه آماري نامحدود است. با استفاده از روش نمونه‌گيري مناسب به تقليل واحد‌هاي پژوهشي پرداخته شده است، نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گيري غيراحتمالي در دسترس، انتخاب شدند سپس روند توزيع پرسشنامه انجام گرديد. نحوۀ محاسبه حجم نمونه به تعداد 384 نفر مي‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران قابل محاسبه است. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ از نسخه 24 نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق هم حاکي از معنادار بودن رابطه بين ادراک ذهني و ادراک ذهني و ارزش ادراک شده مشتريان از محصولات دخانيات در استان گيلان وجود دارد.
كلمات كليدي : مديريت بازاريابي، رضايت مشتريان، ارزش ادراک شده، بازاريابي، تصوير ذهني، تصوير ادراکي.
تاريخ دفاع : 1398-6-17