بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960256085
نویسنده : سعید اسدی
عنوان پایان نامه : نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در تاثیر مدیریت کیفیت بر گرایش به کارآفرینی در صنعت هتلداری استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در تاثیر مدیریت کیفیت بر گرایش به کارآفرینی در هتل های استان گیلان است. پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه اماری پژوهش شامل 42 هتل به ثبت رسیده در استان گیلان هستند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 33 هتل به عنوان نمونه انتخاب شدند و از مدیران یا نمایندگان مدیر نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد و روایی آن به روش روایی محتوا تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد مدیریت کیفیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد. بر این اساس می¬توان گفت که با افزیش و ارتقای کیفیت می¬توان مسئولیت پذیری اجتماعی و به دنبال آن گرایش به کارآفرینی را در هتل های استان گیلان بهبود داد.
كلمات كليدي : گرایش به کارآفرینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مدیریت کیفیت
تاريخ دفاع : 1398-6-10