بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960272594
نویسنده : سجاد رضایی افضلی کلسفروش
عنوان پایان نامه : مقایسه تمرین مقاومتی با دو شیوه سوپرست معکوس و سوپرست ترکیبی بر آمادگی جسمانی و ترکیب بدن مردان بدنساز
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: هدف از این پژوهش مقایسه تمرین مقاومتی با دو شیوه سوپرست معکوس و سوپرست ترکیبی بر شاخص های منتخب آمادگی جسمانی و ترکیب بدن مردان بدنساز بود. روش و اجرا: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی بود که جامعه آماری این پژوهش را مردان بدنساز منتخب باشگاه شهر رشت تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از بین این افراد به صورت نمونه در دسترس از باشگاه منتخب بدنسازی شهر رشت به سه گروه، سوپرست معکوس(10 نفر)، سوپرست ترکیبی(10 نفر) و کنترل(10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی هر دو گروه به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام شد. پیش و پس از اجرای تمرینات شاخص های آمادگی جسمانی شامل قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان بی هوازی پایین تنه و ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدن، درصد چربی و توده بدون چربی اندازه گیری شد. داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 23 با سطح معنی داری (05/0>P) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که بین سه گروه مورد بررسی در متغیرهای پرس سینه، پرس پا، توان بی هوازی و چربی زیر جلد تفاوت معنی‏داری وجود داشت(00/0>P). اما بین سه گروه در استقامت عضلانی شکم، شاخص توده بدن و توده بدون چربی تفاوت معنی دار نبود(05/0P). مقدار توان بی هوازی در هر سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون افزایش معنی داری داشته است. با این حال در گروه تمرین سوپرست ترکیبی افزایش نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود(00/0>P). نتیجه گیری: یک دوره تمرینات سوپرست معکوس و ترکیبی اثرات مثبت مشابه ای بر روی قدرت، توان بی هوازی، استقامت عضلانی و ترکیب بدن بدنسازان دارد.
كلمات كليدي : سوپرست معکوس، سوپرست ترکیبی، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، بدنساز.
تاريخ دفاع : 1398-06-27