بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960013016
نویسنده : سید احمد احمدزاده حاکی شالکوهی
عنوان پایان نامه : تاثیر تمرینات مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی مسطح و هرمی دوگانه بر شاخص¬های قلبی-عروقی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ورزشکاران بدنساز جوان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا علمیه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجرای تمرینات مقاومتی با دو الگوی بار دهی هرمی مسطح و دوگانه بر شاخص¬های قلبی-عروقی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ورزشکاران بدنساز جوان بود. آزمودنی¬های این پژوهش 50 نفر از اعضای یکی از باشگاه¬های شهرستان رشت بودند که به طور تصادفی به دو گروه الگوی هرمی مسطح (سن: 20/1±33/19 سال، قد: 79/4±2/176 سانتی¬متر، شاخص توده بدن: 34/1±91/22 کیلوگرم بر مترمربع) و الگوی هرمی دوگانه (سن: 21/1±01/20 سال، قد: 59/5±4/175 سانتی¬متر، شاخص توده بدن: 18/1±80/22 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. شاخص¬های قلبی-عروقی (شامل ضربان قلب(HR)، فشار خون سیستولی (SBP)، فشار خون دیاستولی(DBP)، میانگین فشار خون شریانی (MBP) و حاصل¬ضرب دوگانه(RPP))، فیزیولوژیکی (شامل: توان انفجاری بالاتنه، توان انفجاری پایین تنه، قدرت بالاتنه، قدرت پایین تنه) و مورفولوژیکی (شامل: وزن، درصد چربی، قطر بازو، قطر ساق پا، عرض ران) در فواصل زمانی پیش و پس از فعالیت¬های مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی مسطح و الگوی هرمی دوگانه اندازه¬گیری شدند. طبق یافته¬های پژوهش حاضر، در مورد شاخص¬های قلبی-عروقی قبل و بعد از مداخله تمرینی کاهش معنی¬داری در هر دو گروه تجربی مشاهده شد (05/0>P). تمرینات مقاومتی با الگوهای باردهی هرمی مسطح و دوگانه منجر به افزایش معنی¬داری در شاخص¬های فیزیولوژیکی هر دو گروه شد (05/0>P). تمرینات مقاومتی تاثیر معنی¬داری روی وزن آزمودنی¬ها نداشت(05/0P). بین دو الگوی باردهی هرمی مسطح و هرمی دوگانه تفاوت معنی¬داری از لحاظ تاثیر بر شاخص¬های قلبی-عروقی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی مشاهده نشد(05/0
كلمات كليدي : تمرین مقاومتی، الگوی هرمی مسطح (FPLP)، الگوی هرمی دوگانه (DPLP)، ورزشکاران بدنساز جوان
تاريخ دفاع : 1398-6-6