بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960253745
نویسنده : مرتضی خداوردی
عنوان پایان نامه : نقش میانجی اعتبار برند و رضایت مصرف کننده در تاثیر تعلقات عاطفی برند بر ارزش ویژه برند(مورد مطالعه: بانک انصار)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانی اعتبار برند و رضایت مصرف کننده در تاثیر تعلقات عاطفی برند بر اررش ویژه برند بانک انصار می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی –پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بانک انصار در شهر رشت بودند که به روش نمونه گیری در دسترس و براساس فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم، تعداد 417 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روکیرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که تعلقات عاطفی برند، بر ارزش ویژه برند، اعتبار و رضایت مصرف کننده دارای تأثیر مثبت و معناداری می¬باشد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار اعتبار برند و رضایت مصرف کننده بر ارزش ویژه برند مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می¬توان گفت که با تقویت تعلقات عاطفی برند بر میزان اعتبار و رضایت مصرف کنندگان یا مشتریان بانک انصار افزوده خواهد شد و همچنین این میزان اعتبار و رضایت بر ارزش ویژه برند بانک انصار تأثیراتی مثبتی خواهد داشت.
كلمات كليدي : تعلقات عاطفی برند – اعتبار برند – رضایت مصرف کننده – ارزش ویژه برند
تاريخ دفاع : 1398-6-3