بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960030671
نویسنده : سعید وفایی
عنوان پایان نامه : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین و یادگیری سازمانی در شرکت مخابرات استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی یادگیری سازمانی و مدیریت زنجیره تامین در تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی شرکت مخابرات استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت مخابرات استان گیلان می¬باشد که به روش تمام شماری، از 113 نفر از مدیران این شرکت نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت دانش بر عملکرد شرکت مخابرات استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و مدیریت زنجیره تامین در تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی شرکت مخابرات استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته¬¬های مذکور می¬توان گفت که با تقویت مدیریت دانش به کمک یادگیری سازمانی و مدیریت زنجیره تامین در درون شرکت می¬توان عملکرد شرکت مخابرات استان گیلان را بهبود بخشید.
كلمات كليدي : مدیریت دانش – یادگیری سازمانی – مدیریت زنجیره تامین – عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-9