بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960259363
نویسنده : عابد خوشحال
عنوان پایان نامه : اثر حاد سه برنامه متفاوت گرم کردن بر عملکرد بازیکنان جوان فوتبال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تمرینات گرم کردن به منظور اجرای موثر مهارت¬های ورزشی، پیشگیری از آسیب ورزشی و درمان صحیح از اهمیت بسزایی برخوردار می¬باشند. در این پژوهش اثرات حاد سه نوع تمرین گرم کردن (کششی، پلایومتریک و تعلیقی) مورد مطالعه قرار گرفت. . آزمودنی¬های این پژوهش، 20 نفر از اعضای باشگاه پارس دراک شهرستان رشت با میانگین سنی 00/1±5/17سال، میانگین قدی 78/85±4/174 سانتی¬متر و میانگین وزنی 42/4±00/61 کیلوگرم بودند. در روز اول آزمودنی¬ها در قالب یک گروه 20 نفره در پیش آزمون شرکت نمودند. در پیش آزمون تعادل (آزمون لک¬لک)، سرعت(دو 45 متر)، چابکی(آزمون ایلی¬نویز)، انعطاف پذیری (نشستن و رساندن دست¬ها)و توان انفجاری (پرش سارجنت) بازیکنان مورد سنجش قرار گرفت. بعد از پیش آزمون آزمودنی ها به مدت 10 دقیقه به گرم کردن عمومی بدن مشغول شدند و پس از آن به مدت 15 دقیقه به گرم کردن کششی اختصاص داده شد و سپس همانند پیش آزمون از همه آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد. این برنامه در روزهای دوم و سوم به ترتیب برای تمرینات پلایومتریک و تعلیقی تکرار شد. گرم کردن کششی شامل کشش عضله دوقلو به حالت طاق¬باز ، کشش پروانه ، کشش عضله همسترینگ به حالت طاق¬باز ، کشش عضله چهارسر به حالت دمر و کشش عضله چهارسر به حالت زانو زدن بود. پروتکل گرم کردن پلایومتریک شامل: پرش جفت و تک¬پا با مانع، پرش مانع با 180 درجه چرخش، پر زیگزاگ جفت و تک¬پا به جلو، پرش پهلو مانع جفت و تک¬پا، پرش زیگ¬زاگ پهلو مانع تک¬پا بود. برنامه گرم کردن تعلیقی شامل: جلو ران با تسمه در حالت خوابیده، پارویی وارونه از طرفین، پرس پا به حالت طاق باز با تسمه، شنا با حرکت دست‌ها از طرفین، اسکات، جلو بازو با تسمه و پشت بازو با تسمه بود. پس از جمع¬آوری داده¬ها، با استفاده از نرم¬افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. به منظور بررسی تاثیر هر کدام از تمرینات روی متغیرهای پژوهشی از آزمون t-وابسته استفاده شد. آزمون آنالیز واریانس یک¬طرفه (ANOVA) به منظور بررسی تفاوت بین گروهی بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که، تمرینات کششی و تعلیقی منجر به افزایش معنی¬دار تعادل شد(05/0>P)، اما تمرینات پلایومتریک تغییر معنی¬داری ایجاد نکرد(05/0P)، تمرینات کششی و تعلیقی تاثیر معنی¬داری در مورد این دو متغیر نداشت. تمرین کششی موجب افزایش معنی¬داری انعطاف¬پذیری شد(05/0>P)، تمرینات پلایومتریک و تعلیقی تاثیر معنی¬داری در این زمینه نداشت(05/0P)، اما تمرین کششی تاثیر معنی¬داری روی این متغیر نداشت(05/0
كلمات كليدي : گرم کردن، تمرین کششی، پلایومتریک، تعلیقی، فوتبال
تاريخ دفاع : 1398-06-16