بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960019922
نویسنده : محمد محمدی مقدم
عنوان پایان نامه : تغییرات کاربری اراضی فرهنگی و مذهبی در بافت مرکزی شهر رشت طی دو دهه اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در پیدایش و گسترش شهرها عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند که یکی از این عوامل مذهب است. در طول تاریخ شهرهای بسیاری با ایدیولوژی ایجاد و گسترش یافته اند .بنابر کاربری های مذهبی دربسیاری از شهر ها به دلایلی چون تراکم جمعیتی،عدم انتظام در استقرارکاربری ها وعدم توجه به شعاع دسترسی وآستانه های جمعیتی قادر به ارایه خدمات مطلوب به شهروندان نمی باشد. دست یابی به چنین هدفی منوط به شناخت معیارها وضوابطی است که در مکان یابی این مراکز مورد استفاده قرار می گیرد. پایان نامه حاضر با هدف تعیین تغییرات کاربری اراضی فرهنگی و مذهبی در بافت مرکزی شهر رشت طی دو دهه اخیر ضمن استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد شهر رشت به واسطه اقتصاد(بازار) و مذهب(مسجد) شکل گرفته است، کاربری های فرهنگی – مذهبی بافت مرکزی شهر رشت در قالب حسینیه، مکتب قرآن، مسجد، مقبره، موزه، سینما، کتابخانه و مجتمع فرهنگی گسترده شده اند. سطوح کاربری مذهبی طی دو دهه اخیر افزایش یافته و برخی فضاهای قدیمی بهسازی و مرمت شده تا عملکرد جدیدی در شهر ارائه دهند. تمرکز کاربری مذهبی در بافت پرتراکم شهر رشت، عدم مکانگزینی صحیح، دسترسی نامطلوب و دیگر عوامل جز محدودیت های فضاهای مذهبی و فرهنگی شهر رشت است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : کاربری مذهبی، کاربری فرهنگی، بافت مرکزی شهر، رشت
تاريخ دفاع : 1398-6-27