بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900836015
نویسنده : ندا عکاشه
عنوان پایان نامه : تاثیر دستگاه EMS، تمرین هوازی و محدودیت کالری بر ترکیب بدن زنان چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترمحمدرضا فدائی چافی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه تأثیر دستگاه تحریک الکتریکی عضله ((EMS، تمرین هوازی ومحدودیت کالریک بر ترکیب بدن زنان چاق بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. نمونه آماری این تحقیق شامل55 نفراز زنان چاق 25 تا 35سال دارایBMI بالای 30، شهر تهران بودند. آزمودنی ها 15 نفر برای گروه EMS ، 15 نفر گروه تمرین هوازی، 15 نفر گروه رژیم غذایی و 10 نفر گروه کنترل بودند که توانستند پروتکل تحقیق را انجام دهند. نمونه تحقیق به صورت نمونه در دسترس و غیر تصادفی از بین مراجعه کتتدگان به کلینیک لاوین در منطقه 3 تهران، باشگاه ورزشی ایرسا در منطقه 7 تهران و زنان چاق در دسترس محقق انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون اندازه قد، دور کمر، دور لگن با از یک متر نواری با دقت یک سانتی متراستفاده شد، اندازه گیری وزن با یک ترازو با دقت صد گرم و برای اندازه گیری درصد چربی از کالیپر استفاده شد و نتایج آن با استفاده از فرمول جکسون- پولاک محاسبه شد. زمان اجرای پروتکل تحقیق 12 هفته بود و افرادی که در گروه EMS و تمرین هوازی بودند 3 روز در هفته به مدت 35 دقیقه فعالیت داشتند، افراد گروه کاهش کالری طبق برنامه غذایی داده شده بدون هیچ فعالیت ورزشی میزان کالری دریافتی روزانه هر شخص1200 کالری بوده است که این برنامه توسط متخصص تغذیه تجویز شد، پروتکل را انجام دادند و گروه کنترل شیوه معمول زندگی و سطح فعالیتهای بدنی خود را تغییر نداند. پس از اتمام پروتکل تحقیق در مرحله پس آزمون همانند مرحله پیش آزمون اندازه گیری ها انجام شد.پس از تعیین طبیعی بودن توضیح داده ها با استفاده از آزمون کالموگروف برای تعیین تفاوت بین نمرات پس آزمون و پیش آزمونt همبسته و برای مقایسه تغییرات درچهار گروه از تحلیل واریانس یک طرفه، همراه با آزمون تعیبی شفه استفاده شد. یافته ها نشان داد در گروه محدودیت کالریک منجر به کاهش وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن، توده چربی، توده خالص بدن و نسبت دور کمر به دور لگن شدو(05/0P˂)، اما در گروه تمرین هوازی درصد چربی و توده چربی بدن کاهش و توده خالص بدن افزایش یافت و در گروه کار با دستگاهEMS توده چربی و درصد چربی بدن کاهش یافت. (05/0P˂) بین گروه ها تفاوت معنی داری در توده خاالص بدن، توده چربی، درصد چربی بدن، نسبت دور کمر به لگنف شاخص توده بدن و وزن بدن دیده شد.
كلمات كليدي : دستگاهEMS، تمرین هوازی، محدودیت کالریک
تاريخ دفاع : 1398-11-28