بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632153
نویسنده : سید امیرحسین میرحیدری لنگرودی
عنوان پایان نامه : آثارمکمل دهی آفرودیت برکوفتگی عضلانی تاخیری و خودکارآمدی جنسی مردان غیر ورزشکار، متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی پیشرونده
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جامعه آماری این تحقیق کلیه مردان غیرورزشکارشهر رشت می باشند که از میان آنها 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تقسیم شدند گروه اول روزانه 1500 میلی گرم قرص آفرودیت (هرهشت ساعت یک قرص500 میلی گرمی) و گروه دوم روزانه هزار میلی گرم لاکتوز (دارونما) باید مصرف نمودند. افراد به مدت 21روز قبل و 24 ساعت بعد از فعالیت مقاومتی پیشرونده از آفرودیت و لاکتوز استفاده کردند. برای تعیین میزان خود کارآمدی جنسی، دردونوبت یعنی قبل از مکمل گیری و بعد از پروتکل تمرین، پرسشنامه خود کارآمدی جنسی وزیری – لطفی که از پرسشنامه ی شوارزر اقتباس شده است در اختیار آزمودنی ها قرارمی گیرد و نمرات کسب شده متعاقبا مقایسه شد. برنامه ورزشی: برنامه تمرین مقاومتی شامل پنج ایستگاه می باشد، که به ترتیب عبارت است از اسکات، پرس سینه، پرس پا، جلو بازو و سرشانه با هالتر. هر حرکت شامل سه نوبت و هر نوبت شامل 8 تا 10 تکرار بود. بین هر نوبت 90 ثانیه و بین هر ایستگاه 5 دقیقه استراحت گنجانده شد، شدت فعالیت برابر 75 درصد یک تکرار بیشینه بوده که پس از 15 دقیقه گرم کردن انجام شد. از تحلیل آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و کوواریانس در سطح معنی داری ۰۵/۰درصد استفاده شد. براي تجزيه و تحليل آماري داده¬ها از نرم افزار ۲۳SPSS- استفاده شد. نتایج آزمون‌ تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بیانگر آن است که تفاوت معنی‌داری بین ۵ نوبت قبل از فعالیت(۱)، بلافاصله(۲)، ۲۴ ساعت(۳)، ۴۸ ساعت(۴)و ۷۲ ساعت (۵) پس از فعالیت در کوفتگی عضله سرینی، دلتوئید، سینه ای، سه سر و چهارسر ران و درد عضلانی وجود داشت. هم چنین نتیجه آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروه کنترل و آزمایش در مقایسه جفتی میانگین های کوفتگی عضله چهار سر ران، کوفتگی عضله سرینی، دلتوئید و درد عضلانی در هر ۵ نوبت تفاوت معنی داری مشاهده شد(۰۱/۰ p
كلمات كليدي : مکمل آفرودیت، تمرین مقاومتی، کوفتگی تاخیری، دردعضلانی، خودکارآمدی جنسی.
تاريخ دفاع : 1396-6-30