بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960082712
نویسنده : رمضان محبتی
عنوان پایان نامه : تحلیل تحولات مسکن روستایی در بخش لشت نشاء شهرستان رشت در دو دهه اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عیسی پوررمضان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مسکن از دیرباز یکی از مهم ترین نیازهای زندگی بشر بوده است داشتن سرپناه ایمن مطمئن از آرزوهای دیرینه هر انسانی بوده که در این راه با توسل به انواع روش ها وتکنولوژی ها سعی در ارتقای کمیت و کیفیت مسکن نموده است. اهمیت مسکن باعث شده که در زمان های مختلف در جهت بهبود مسکن برنامه ریزی هایی صورت گیرد و چه بسا انتخاب برنامه صحیح در زمینه¬ی مسکن به روند توسعه کشورها کمک کرده باشد.و این مسئله یکی از عوامل موثر در تحولات واحدهای مسکونی است. اطلاعات تحقیق با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده است جامعه آماری تحقیق روستائیان بخش لشت نشا هستند که با استفاده از آمار و مطالعات میدانی داده ها بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که تحولات زیادی در مساکن روستایی بخش لشت نشا رخ داده است که مهمترین آنرا می توان در نوع مصالح مصرفی در احداث ساختمان و تعداد طبقات ساخته شده دانست
كلمات كليدي : تحولات، مسکن روستایی، روستا، بخش لشت نشاء شهرستان رشت
تاريخ دفاع : 1398-06-30