بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960031096
نویسنده : سیدعلی شوقی گیلوایی
عنوان پایان نامه : نمادشناسی عنصر رنگ در شعر شاعران دفاع مقدس (با تکیه بر اشعار غلامرضا رحمدل، بهمن صالحی، عبدالرضا رضایی‏نیا)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا اقدامی معافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رنگ، به عنوان عنصری برجسته در حوزه‏ی محسوسات، همواره مورد توجه انسان بوده و در مقوله‏های مختلف هنر چون نقاشی، معماری و به خصوص شعر و ادب، بازتاب یافته است. رنگ‏ها از جمله عناصری هستند که شاعران برای ایجاد جهان شعری و ساخت تصویرهای شاعرانه از آن بهره گرفته‏اند. همچنین شاعران برای توضیح روابط میان اجزای شعری و گاه برای بیان مفاهیمی خاص از رنگ‏ها به صورت نمادین استفاده کرده‏اند. رنگ‏ها در ساختار نمادپردازی دارای اهمیت بسیار هستند. این پژوهش با هدف بررسی کارکرد رنگ‏ها در نمادپردازی شعر دفاع مقدس با تکیه بر اشعار شاعران منتخب (غلامرضا رحمدل، بهمن صالحی، عبدالرضا رضایی‏نیا) و با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که شاعران از رنگ‏های اصلی و ترکیبی مختلفی در نمادپردازی‏های خود بهره برده‏اند. در این میان، رنگ‏های سپید، سرخ، سبز و بنفش بیشترین تنوع مفهومی و نمادپردازی را در دارا بودند. از میان رنگ‏های مختلف دو رنگ سبز و سرخ بیشترین کاربرد را در نمادپردازی‏های شاعران منتخب داشته و مفاهیمی چون شهید، شهادت، قداست و پاکی نیز از جمله مضامینی است که شاعران با کمک نمادپردازی رنگ‏ها بر آن تأکید داشته‏اند. همچنین سه شاعر منتخب از عنصر تشبیه و استعاره، در تصویرسازی‏های خود مبتنی بر رنگ‏های مختلف بیشتر بهره گرفته‏اند.
كلمات كليدي : رنگ، نماد، شعر، دفاع مقدس، غلامرضا رحمدل، بهمن صالحی، عبدالرضا رضایی‏نیا
تاريخ دفاع : 1398-6-20