بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950100616
نویسنده : مهرداد رشاد
عنوان پایان نامه : سطح بندی عوامل تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان با استفاده از تکنیک ISM
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از اصلی ترین وظیفۀ مدیران، شکل دهی و هدایت ارزش هاي اساسی و فرهنگ سازمانی می باشد.در واقع، نقش اساسی رهبران سازمان را مدیریت ارزش ها در سازمان می دانند . حتی برخی از دانشمندان عملکرد عالی را با دستیابی و حاکم بودن ارزش ها و هدف هاي متعالی در سازمان می سنجند. همچنین ، بسیاري از محققان به این نتیجه رسیده اند که حتی اگر هدف سازمانی تنها سودآوري باشد، بدون توجه به ارزش هاي فرهنگ سازمانی نمی توان به اهداف خود دست یافت. در نتیجه، مدیران باید توجه وسرمایه گذاري لازم در مورد مدیریت فرهنگ سازمانی را داشته باشند. تعهد سازمانی نیز حالتی است که یک کارمند به سازمان متبوعش، احساس وفاداری کرده، اهداف و ارزش های سازمان را پذیرفته و آن ها را برای خود، درونی ساخته و خود را در سازمان، شریک می داند. با توجه به اينکه هدف از انجام اين پژوهش، شناسایی و سطح بندی عوامل تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان است، می توان گفت که اين تحقيق ازنظر هدف، کاربردی است. تحقيق حاضر به لحاظ ماهيت و روش، توصيفی و از نوع مطالعه موردی می باشد. جامعه تحقیق شعب شرکت های توزیع کننده دارو در استان گیلان می باشد. پس از استخراج ابعاد و شاخص های تحقيق با استفاده از مرور ادبيات پژوهش، از نظر 10 خبره در حوزه ی منابع انسانی استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق نرم افزار اکسل می باشد. با توجه به مدل بدست آمده، شاخص های 3) علاقه به کار و 4) علاقه و وفاداری به سازمان به عنوان تاثیر گذارترین شاخص ها شناسایی شدند و شاخص های 1) توسعه قابلیت ها و 2) اولویت منافع سازمان به شخص به عنوان تاثیر پذیرترین شاخص ها شناسایی شدند.
كلمات كليدي : فرهنگ سازمانی-تعهد کارکنان-ISM.
تاريخ دفاع : 1398-06-17