بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001393
نویسنده : نازنین میرزابیگی
عنوان پایان نامه : بررسی حذف آلاینده فلز سرب با استفاده از باکتری‌های تجزیه کننده و نانوکامپوزیت‌های جاذب
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی شهریاری نور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: امروزه انتشار فلزات سنگین در محیط زیست به سبب صنعتی شدن و گسترش شهر نشینی مشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست توسط فلزات ، به دلیل خصوصیات سرطان زایی , تجزیه ناپذیری و تجمع بیولوژیکی آنها، سبب نگرانی های بسیار جدی شده است. حذف فلزات سنگین از محیط زیست وپساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می شود که تجزیه زیستی و پاکسازی این ترکیبات توسط میکروارگانیسمهای اصلاح شده با نانو ذرات از اهمیت بسیاری برخوردار است.سرب یکی از فلزات سنگین موجود در همه صنایع و از مواد بسیار آلوده کننده محیط زیست است که آثرات مخربی بر سلامتی انسان و سایر موجودات زنده دارد. مواد و روش : در این مطالعه ، با نمونه برداری از خاک های ساحلی و تهیه رقت 1-10 تا 5-10 در محیط lb broth و lb agar حاوی غلظت های مختلف سرب (100میلی گرم بر لیتر تا 1000میلی گرم بر لیتر )، به جداسازی باکتری مقاوم به فلز سرب پرداخته شد و سویه‌ای از باکتری که بیشترین توانایی را در تجزیه آلاینده فلزی سرب داشت، با استفاده از ریبوتایپینگ شناسایی گردید، در ادامه میزان تجزیه سرب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر سنجیده شد و میزان جذب سرب توسط نانو جاذب به روش atomic absorbtion نیز اندازه گیری گردید. نتایج : درغلظت های پایین میزان جذب سرب توسط نانوذره بهتر بوده ولی با افزایش غلظت سرب میزان تجزیه سرب توسط باکتری نتایج بهتری را نشان داده است. نتیجه گیری: با توجه به این که باکتری مورد بررسی در این پژوهش قادر به جذب سرب در شرایط آزمایشگاهی بودند و رشد مناسبی را در حضور این فلز از خود نشان دادند، بنابراین به نظر می رسد که هم باکتری و هم نانوذره گزینه مناسبی برای حذف زیستی سرب در آینده باشد.
كلمات كليدي : باکتری مقاوم به فلز، ،سرب، نانو ذره پایه ، پساب ، تجزیه زیستی
تاريخ دفاع : 1397-11-10