بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960016062
نویسنده : محمد حسین زمانی کوچصفهانی
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد میکروبی جلبک قرمز سواحل دریای خزر (gracilaria gracilis) و تاثیر آن بر بیان ژن های Bax وBcl2 و β –actin در سلول های غیر نرمال
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: طی سالیان گذشته، بکارگیری نانوذرات نقره (AgNPs) به خاطر فعالیت های ضد رگ زایی، ضد باکتریایی و ضد سرطانی جذابیتی خاص ایجاد نموده است. هدف از این تحقیق بررسی ترکیبات و اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک قرمز G. gracilis و سنتز نانوذرات نقره با استفاده از این جلبک و ارزیابی سمیت آن بر روی رده های سلولی سرطان پروستات PC3 بوده است. در این مطالعه، ترکیبات عصاره جلبک توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی (GC/MS)شناسایی شد. بیوسنتز نانوذرات نقره توسط عصاره جلبک G. gracilis انجام گرفت. تایید نانوذرات نقره با استفاده ازXRD ، میکروسکوپ الکترونی نگاره FE-SEM و EDS استفاده شد. رده های سلولی سرطان پروستات PC3 با غلظت های مختلف نانوذرات نقره در مدت زمان 48 ساعت تیمار شدند. میزان زیست پذیری سلول ها و میزان دوز 50 درصد کشندگی (IC50) با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. بیان ژن های Bax و Bcl-2 نیز بوسیله Semi RT-PCR ارزیابی شد.یافته ها: بررسی ویژگی های نانو ذرات از طریق میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد که نانوذرات اندازه ای بین 12 تا 46 نانومتر دارند. نانو ذرات نقره توانستند باکتری های استاندارد و حتی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک را مهار کنند و نسبت به عصاره جلبک قرمز اثر قویتری داشتند. استفاده از روشMTT نشان داد که نانو ذرات نقره رشد سلول های PC3 را بصورت وابسته به دوز کاهش می‌دهد. نتایج بیان ژن حاکی از آن بود که بیان ژن های Bax افزایش یافت درحالیکه بیان ژن های Bcl-2 کاهش یافت. نتیجه گیری: نایج این تحقیق نشان داد که نانوذرات نقره فعالیت های ضد باکتریایی و ضدسرطانی دارد و می‌تواند بعنوان یک راهکار امیدبخش در درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد
كلمات كليدي : نانوذرات نقره، G.gracilis، ضد باکتریایی، ضد سرطانی
تاريخ دفاع : 1398-06-10