بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960279353
نویسنده : فاطمه صداقت سورکوهی
عنوان پایان نامه : تأثیر ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی و دلبستگی شغلی کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان.
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کارکنان ازجمله ذی¬نفعان کلیدی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان می¬باشند که دیدگاه و ادراک و پاسخگویی آن‌ها نسبت به روش¬های مسئولیت‌پذیری سازمان برای سازمان امری ضروری و مهم می-نماید. طرح‌های استراتژیک در سازمان تنها با مشارکت و حمایت کارکنان به اجرا درمی‌آید. با توجه به این‌که رفتار شهروندی جزو وظایف کارکنان نبوده و امری داوطلبانه هست ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی سازمان می¬تواند بر تصمیمات و رفتار فردی و روزانه کارکنان تأثیرگذار باشد بنابراین بر آن شدیم تا اثر مسئولیت اجتماعی سازمان را بر رفتار شهروندی کارکنان، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان بسنجیم. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردي بوده و برحسب روش، پژوهشی توصیفی ـ پیمایشی است. نمونه موردمطالعه به شیوه احتمالی و به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌هاي استاندارد رفتار شهروندی سازمانی عظیم (2016)، دلبستگی شغلی عظیم (2016)، تعهد سازمانی عظیم (2016)، مسئولیت اجتماعی پراتیهاری و اوزما (2017) جمع‌آوري شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون‌های ضریب بار عاملی، پایایی ترکیبی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه‌گیری شدند. داده‌هاي حاصل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (smart- PLS) و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. از طرفی دیگر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی¬داری بر رفتار شهروندی سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان دارد؛ هم-چنین یافته¬های حاصل از آزمون سوبل نشان داد که مسئولیت اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره راه و شهرسازی استان گیلان به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی تبیین می¬شود.
كلمات كليدي : ادارک کارکنان از مسئولیت اجتماعی سازمان، رفتار شهروندی سازمانی، دلبستگی شغلی کارکنان، تعهد سازمانی، کارکنان اداره راه و شهرسازی استان گیلان.
تاريخ دفاع : 1398-06-04