بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960101325
نویسنده : مهدی صفای حصاری
عنوان پایان نامه : The effect of supplementation of frankincense and ginger on the response of white blood cells and hs-CRP Active men after a session of increased aerobic activity
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شهرام غلامرضايي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: ممورال قرصی گیاهی متشکل از کندر و زنجبیل می باشد که دارای خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی می باشد. از این رو با توجه به اثرات قرص ممورال، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مکمل یاری (ترکیب کندر و زنجبیل) بر پاسخ گلبول های سفید و hs-CRP خون مردان فعال به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده بود. روش کار: بدین منظور دانش آموزان فعال ورزشکار دوره درجه داری مرکز آموزش رشت با ميانگين سن 32/1 ± 8/20 سال، وزن 25/7±35/73 کیلوگرم، و قد 12/6± 9/174 انتخاب و در دو گروه مکمل و دارونما قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون که 24 ساعت قبل از شروع مکمل گیری بود، نمونه خونی از ورید بازویی جمع آوری شد. بلافاصله 24 ساعت بعد از مرحله پیش آزمون دوره مکمل گیری در گروه مکمل آغاز شد. قرص ممورال به صورت کپسول 300 میلی گرمی و به مدت 3 هفته و روزانه 3 قرص و با فاصله 8 ساعت توسط گروه مکمل مصرف شد. در این مدت گروه کنترل نیز کپسول حاوی ماده شیرین کننده (لاکتوز) هم رنگ و هم شکل و هم اندازه مکمل مصرف کردند. یک روز بعد از اتمام دوره مکمل دهی، و درست بلافاصله قبل از شروع تست ورزشی فزاینده بروس نمونه گیری دوم خون به بعمل آمد. 24 ساعت بعد از تست ورزش نمونه گیری سوم خون نیز بعمل آمد و مقادیر شاخص های ائوزینوفیل، منوسیت، لنفوسیت، نوتروفیل و hs-CRP خون به عنوان متغیرهای وابسته اندازه گیری و ثبت شدند. برای بررسی تغییرات دورن گروهی از آزمون اندازه گیری مکرر با روش بونفرونی و برای بررسی تغییرات بین گروهی، از آزمون T مستقل استفاده شد. عمليات‌ها و تحليل‌های آماری در سطح آماری 05/0P≤ و با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss 23 انجام ‌شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که سطوح ائوزینوفیل، منوسیت ها، لنفوسیت و نوتروفیل در گروه مکمل، به دنبال مصرف مکمل متعاقب انجام یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده به صورت معناداری افزایش داشت (05/0P≤). تغییرات بین گروهی در مرحله آخر تحقیق نیز، در شاخص ائوزینوفیل معنادار (05/0P≤) و در شاخص های منوسیت ها، لنفوسیت و نوتروفیل غیرمعنادار بود (05/0P≥). سطوح hs-CRP خون آزمودنی های گروه مکمل نیز به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده پس از مصرف مکمل کاهش معناداری داشت (05/0P≤). نتیجه گیری: با توجه به تغییرات بین گروهی، می توان بیان کرد با توجه به بالاتر بودن سطوح ائوزینوفیل، منوسیت ها، لنفوسیت و نوتروفیل در گروه کنترل در مرحله آخر تحقیق، مکمل مانع افزایش بیش از حد سطوح این شاخص های خونی به دلیل استرس ناشی از تمرین شده است. هر چند این تغییرات در شاخص ائوزینوفیل معنادار و در شاخص های منوسیت ها، لنفوسیت و نوتروفیل غیرمعنادار بود.
كلمات كليدي : قرص ممورال، زنجبیل، کندر، فعالیت هوازی فزاینده، گلبول های سفید، hs-CRP، مردان فعال
تاريخ دفاع : 1398-6-23