بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960051092
نویسنده : آذین قاسمی‌راد
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر عوامل شناختی بر روی قصد خرید سبز (مطالعه موردی رفتار خرید سبز دانشجویان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل شناختی بر روی قصد خرید محصولات سبز بوده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس نمونه ای به حجم 370 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب گردیدند. پرسشنامه های پژوهش عبارت بودند از مقیاس رفتار خرید سبز، قصد خرید سبز، نگرش نسبت به محصولات سبز، دانش زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده و نگرانی زیست محیطی. فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که قصد خرید سبز تاثیر معنادار و مستقیمی بر رفتار خرید سبز دارد. همچنین دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده مشتری و نگرش نسبت به محصولات سبز تاثیر معنادار و مستقیمی بر قصد خرید سبز دارند. در آخر دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده مشتری تاثیر معنادار و مستقیمی بر نگرش نسبت به محصولات سبز دارند. دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده مشتری و نگرش نسبت به محصولات سبز تاثیر غیرمستقیمی بر رفتار خرید سبز دارند. همچنین دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده مشتری تاثیر غیرمستقیمی بر قصد خرید سبز دارد. همچنین دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده مشتری، نگرش نسبت به محصولات سبز و قصد خرید سبز توانسته‌اند 30 درصد از واریانس رفتار خرید سبز را پیش بینی کنند. همچنین دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده مشتری و نگرش نسبت به محصولات سبز توانسته‌اند 40 درصد از واریانس قصد خرید سبز را پیش بینی کنند. در ادامه دانش زیست محیطی ادراک شده، نگرانی زیست محیطی و اثربخشی ادراک شده مشتری توانسته‌اند 26 درصد از واریانس نگرش نسبت به محصولات سبز را پیش بینی کنند
كلمات كليدي : رفتار خرید سبز، قصد خرید سبز، نگرش نسبت به محصولات سبز، دانش زیست محیطی، اثربخشی ادراک شده و نگرانی زیست محیطی
تاريخ دفاع : 1398-05-20