بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165662
نویسنده : مریم ابراهیمی اشکوری
عنوان پایان نامه : اثر محلول¬پاشی ریزمغذی¬های روی، بور، آهن و مس بر شاخص¬های کمی و کیفی فندق رقم گرد اشکورات
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : به منظور مطالعه اثر محلول¬پاشی ریزمغذی¬های روی، بور، آهن و مس بر شاخص¬های کمی و کیفی فندق رقم گرد اشکورات آزمایشی به صورت طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل: T1: شاهد، T2: سولفات روی، T3: بوراکس، T4: سولفات آهن ، T5: اکسی کلرید مس، T6: "سولفات روی بوراکس"، T7: "سولفات روی سولفات آهن"، T8: "بوراکس سولفات آهن"، T9: "سولفات آهن اکسی کلرور مس"، T10: "سولفات روی بوراکس سولفات آهن"، T11: "بوراکس سولفات آهن اکسی کلرور مس"، T12: "سولفات روی بوراکس سولفات آهن اکسی کلرور مس" بود. صفات اندازه گیری شده شامل: عملکرد محصول، اندازه فندق (طول و قطر فندق و مغز فندق)، عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، مس و بور در خاک و همچنین میزان عناصر آهن، روی، مس و بور در برگ و مغز فندق بود. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف ریزمغذی‌ها به صورت ترکیبی اثرات بیشتری بر رشد و نمو گیاه دارند به طوریکه براساس نتایج بزرگ‌ترین قطر فندق و قطر مغز فندق مربوط به تیمار “بوراکس سولفات آهن”، بیشترین حجم فندق مربوط به تیمار “سولفات روی سولفات آهن و بیشترین میزان روغن در فندق هم مربوط به تیمار “سولفات روی بوراکس” بود. همچنین بیشترین میزان عملکرد و طول فندق مربوط به تیمار سولفات روی بود.
كلمات كليدي : اکسی کلرور مس، بوراکس، ریزمغذی، روغن، عملکرد.
تاريخ دفاع : 1397-10-30