بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950298883
نویسنده : محمدرضا پورایمان¬پرست واقعی
عنوان پایان نامه : طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد اجتماع پذیری در شهر فومن
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهندس سید جلیل میرباذل,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، بیشتر فضاهای شهری و معماری پاسخگوی نیازهای انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیست. مردم تنها به فضاهای شهری به عنوان مسیری برای گذر می¬نگرند. فضاهای عمومی به واسطه عدم حضور شهروندان به مرور زمان، بعد اجتماعی خود را از دست داده¬اند. در این میان کتابخانه مکانی برای کسب دانش، ارتباط و برقراری تعاملات اجتماعی با دیگران است و از رویکرد گذشته که به عنوان انبار کتاب شناخته می¬شد به سمت مکانی جدید که افراد، دانش را از خلال ملاقات با یکدیگر و گروه¬های اجتماعی کسب می¬کنند، پیش رفته است. بنابراین طراحی معماری کتابخانه¬ها در جهت پذیرا بودن جامعه و استقبال از حضور حداکثری مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این طرح پژوهشی طراحی کتابخانه عمومی با رویکرد اجتماع پذیری بوده است. از این رو جهت نیل به اهداف تحقیق از ابزار پرسشنامه و روش نحوفضا استفاده شد. یافته¬ها حاکی از آن است که استفاده از نور طبیعی، ایجاد فضاهایی برای استراحت و تفریح، وجود مبلمان متنوع و انعطاف پذیر، جذابیت فضای داخلی و وجود سالن¬های مطالعه مجزا برای رده-های سنی مختلف از اهمیت بسیار زیادی در طراحی کتابخانه برخوردار می¬باشد. همچنین تعبیه فضاهایی جهت برقراری مراودات اجتماعی، جذابیت نمای بیرونی و خدمات جانبی مانند برگزاری نمایشگاه کتاب از اهمیت زیادی برخوردار می¬باشد. در مجموع از یافته¬های حاصل از این پژوهش می¬توان اینگونه نتیجه گرفت که ارتقاء کیفی فضاهای کتابخانه در راستای نیازهای کاربران و توجه به نیازهای اجتماعی- فرهنگی و تفریحی آنها می¬تواند منجر به اجتماع پذیری این فضاها و جذب حداکثری مخاطب به کتابخانه¬های عمومی گردد.
كلمات كليدي : : کتابخانه عمومی، اجتماع پذیری، جامعه پذیری، پایداری اجتماعی، فضای عمومی
تاريخ دفاع : 1398-7-17