بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911100007
نویسنده : فاطمه علی نیای پاسکیابی
عنوان پایان نامه : آموزش واژگان در کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان: پژوهش پیمایشی از دبیر های ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرجان حیدرپور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پایان نامه به بررسی کیفیت آموزش واژگان در کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول، که در حال حاضر در برنامه تحصیلی دبیرستان های ایران تدریس میگردد، می پردازد. به همین منظور پرسشنامه ای به منظور ثبت دیدگاه تعداد سی نفر از دبیران زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان تهیه گردید که در آن کیفیت ارائه واژگان زبان انگلیسی، قابلیت کتاب مورد نظر در برآوردن نیاز های دانش آموزان و همچنین رعایت نمودن اصول آموزش ارتباطی مورد کنکاش قرار گرفت. این پرسشنامه شامل بیست و هفت پرسش با پاسخهای چهار گزینه ای بود که از گزینه "کاملا موافق" تا "کاملا مخالف" را در بر می گرفت. داده های حاصل از این پرسشنامه به شیوه آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان در این تحقیق دیدگاه مثبتی نسبت به قابلیت این کتاب درسی درآموزش واژگان انگلیسی به دانش آموزان پایه اول دبیرستان دارند. دبیران زبان همچنین استراتژی های بکار رفته در این کتاب به منظور یادگیری واژگان را موثر و در برگیرنده نیاز های آموزشی دانش آموزان دانستند. همچنین اکثریت شرکت کنندگان انطباق اصول آموزش زبان مورد استفاده در این کتاب درسی با اصول آموزش ارتباطی مورد تأیید قرار دادند.
كلمات كليدي : ارزشیابی کتاب درسی، آموزش واژگان، زبان انگلیسی ، پایه اول دبیرستان
تاريخ دفاع : 1394-5-21