بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950087309
نویسنده : طاهر کوهی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش اندیشه های علی شریعتی در ساخت ایدئولوژی گروه های سیاسی مخالف رژیم پهلوی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید استوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در میان روشنفکران مسلمان ایرانی،شریعتی تنها روشنفکری است که به نظریه پردازی درباره کارکرد مفهومی ایدئولوژی پرداخته است،وی تاثیرگذارترین و مهم‌ترین نظریه‌پرداز اسلام سیاسی چپ در ایران و یکی از چهره‌های مشهور اسلام سیاسی در جهان اسلام به شمار می‌رود. نگارنده در این پایان نامه با روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای در راستای ارزیابی فرضیه تحقیق که عبارت است از : " دکتر شریعتی با ارائه روایتی انقلاب آفرین از مفاهیم دینی و طرح بازگشت به خویشتن در ساخت ایدوئولوژی گروه های سیاسی مخالف رژیم پهلوی تاثیر داشته است." درصدد بررسی نقش اندیشه های علی شریعتی در ساخت و ایدئولوژی گروه های سیاسی مخالف رژیم پهلوی و تاثیر این اندیشه ها بر شکل گیری انقلاب اسلامی بر آمده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است : اندیشه های دکتر شریعتی در قالب رویکردهای وی نسبت به سنت و مدرنیته، روحانیت و طبقه‌ی روشنفکر، ایدئولوژی اسلامی و رهبری ایدئولوژیک، بازخواني ابهاد نهضت عاشورا،فرهنگ شیعی و فرهنگ انتظار ، اندیشه بازگشت به خویشتن، از یک سو و نگاه نقادانه نسبت به لیبرال دموکراسی غرب، مکاتب و ایدئولوژی های غربی و عملکرد استعماری غرب تاثیر بسزایی در شکل گیری ایدوئولوژی گروه های سیاسی مخالف رژیم پهلوی به ویژه شکل گیری بنیان های انقلاب اسلامی ایران داشته است.
كلمات كليدي : ایدئولوژی،علی شریعتی،روشنفکر،گروه های سیاسی،انقلاب اسلامی
تاريخ دفاع : 1398-7-24