بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960097293
نویسنده : نصیبه شاد بجارکناری
عنوان پایان نامه : بررسی چالش های توسعه سیاسی در ایران بین سالهای (1396-1392) با تاکید برنظریه توسعه سیاسی هانتینگتون
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توسعه سیاسی یکی از شاخص های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت ، صنعتی شدن ، رفع فقر ، وابستگی ، ایجاد تحولات ساختاری واصلاحات در تمام بخش های جامعه وگذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر . توسعه سیاسی پدیده ای است که نمی توان تاثیرش را بر حیات اجتماعی – سیاسی جهان امروزه به ویژه در جوامع در حال توسعه سیاسی ، انکار کرد توسعه سیاسی در ایران سابقه چندانی ندارد وآغاز آن به نهضت مشروطیت بر می گردد . از این مقطع به بعد با توجه به تحولات روی داده در جامعه ، روند تحرک وتوسعه سیاسی با فراز ونشیب های بسیار همراه بوده است از این رو مسئله ناکامی در ایجاد روند متناسبی از توسعه در حوزه سیاسی دغدغه بسیاری از اندیشمندان توسعه سیاسی بوده است . در این تحقیق تلاش شده ابتدا با تعریفی ازمفهوم توسعه سیاسی به صورت کلی ، با توجه به نظریه هانتینگتون در زمینه شاخص های توسعه سیاسی ، این شاخص ها در ایران بررسی شود وچالش های توسعه سیاسی در ایران تشریح گردد.
كلمات كليدي : توسعه ، توسعه سیاسی، هانتیگتون ، احزاب سیاسی
تاريخ دفاع : 1398-6-5